Image Alt

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

[vc_row css=”.vc_custom_1551777682911{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Lumio Lichtprojecten B.V. en Lumio Installatietechniek B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige dienstentot uitvoering van werk of van koop en verkoop van goederen, van/door Lumio Lichtprojecten B.V. en Lumio Installatietechniek B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Lumio Lichtprojecten B.V. en Lumio Installatietechniek B.V.

1.2.     In deze Algemene Voorwaarden worden Lumio Lichtprojecten B.V. en Lumio Installatietechniek als aanbieder/verkoper aangeduid als ‘Gebruiker’, die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt aangegeven als ‘Opdrachtgever’.

1.3.     De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

1.4.     Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen afwijkingen zijn geldig.

1.5.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

1.6.     De toepasselijkheid van (eventueel) door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7.     Gebruiker is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde bepalingen treden na een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging(en) aan Opdrachtnemer, in werking.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen

2.1.     Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.  

2.2.     Aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan Gebruiker mag uitgaan.  

2.3.     Gebruiker heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

2.4.     De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, verzend- en administratiekosten, emballagekosten, montage- en installatiekosten, etc.

2.5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering/uitvoering van een deel van de in de aanbieding of overeenkomst vermelde zaken, diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, behoudt Gebruiker de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en aanbiedingen. Deze stukken blijven eigendom van Gebruiker en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Gebruiker te retourneren op straffe van een boete van € 500,– per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen). 

3.2.     Gebruiker is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of verleende diensten/verrichte werkzaamheden met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Gebruiker af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever of derden. Dit, zonder dat Gebruiker daarvoor enigerlei vergoeding aan Opdrachtgever of een derde is verschuldigd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.     Door Gebruiker verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door Gebruiker gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging of de tot stand gekomen overeenkomst.

4.2.     Gebruiker aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor alle (product)specificaties in de ruimste zin des woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens Gebruiker worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Gebruiker op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.

4.3.     Het inwinnen van advies bij Gebruiker, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door haar geleverde of nog te leveren zaken of over het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van die zaken, ontslaat Opdrachtgever nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.

4.4.     Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst, is Gebruiker nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of keuzes van bepaalde zaken door Opdrachtgever, noch verstrekt Gebruiker enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van deze aangeschafte zaken.

4.5.     Gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens Opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door Opdrachtgever voorgeschreven materialen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van Opdrachtgever is bestemd.

4.6.     In geval van opdracht neemt Gebruiker bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door Opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van Opdrachtgever. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

4.7.     Gebruiker aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven. 

Artikel 5: Overeenkomsten

5.1.     De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Gebruiker de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging en die bevestiging afkomstig is van de directie dan wel Gebruiker feitelijk uitvoering aan de aanbieding of offerte heeft gegeven. Zolang Gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever, kan Gebruiker de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.

5.2.     Indien in de aanvaarding door Opdrachtgever  voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Gebruiker tevens schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd met de wijzigingen geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst beïnvloeden. De Gebruiker zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in ieder geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

5.3.     Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Gebruiker en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

5.4.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, daarbij heeft Gebruiker het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

5.5.     Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.6.     Indien Gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal Gebruiker de hieraan verbonden aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen. 

5.7.     Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Opdrachtgevers, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Gebruiker, indien de verplichtingen jegens Gebruiker door één der Opdrachtgevers niet of slechts deels wordt nagekomen.

5.8.     Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd  te zijn. Deze natuurlijke persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

5.9.     Indien Gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van Opdrachtgever of van een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Opdrachtgever die op het werk aanwezig is en Gebruiker het meerwerk heeft geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Gebruiker er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Gebruiker gehanteerde prijzen, tarieven en voorwaarden.

Artikel 6: Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbestiging

6.1.    Gebruiker verplicht zich jegens Opdrachtgever de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door Gebruiker aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen.

6.2.    Aan Opdrachtgever getoonde modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Gebruiker af te leveren zaken daaraan hoeven te beantwoorden.

6.3.    Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijk van de door Gebruiker geleverde zaken, leveren voor Opdrachtgever géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.

6.4.    Het is Gebruiker te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 7: Levertijd, leverplaats en risico

7.1.     Levering geschiedt franco. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Gebruiker en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

7.2.     De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Gebruiker kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

7.3.     Gedurende het transport zijn de af te leveren zaken niet verzekerd door Gebruiker en zijn / komen die zaken reeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico tijdens transport dient Opdrachtgever zelf te verzekeren. Gebruiker bepaalt de wijze van transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief / afleveringsbescheiden van de vervoerder strekt / strekken tot bewijs van aflevering of de weigering tot in ontvangst nemen door Opdrachtgever.

7.4.     Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

7.5.     Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door Opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van Opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen tegen € 35,00 exclusief omzetbelasting per m³ per dag totdat Gebruiker over kan gaan tot levering.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht (overmacht)

8.1.     Gebruiker heeft altijd het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en hij is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

8.2.     Van overmacht is (onder meer) sprake indien Gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, epidemieën, pandemieën, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Gebruiker, Opdrachtgever als bij derden van wie Gebruiker de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Gebruiker in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.

8.3.     Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

8.4.     Als Gebruiker zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds geleverde zaken/verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 9: Omvang van het aangenomen werk

9.1.     Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9.2.     In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):

           a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundigwerk, van welke aard ook,                  noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het  elektriciteitsnet.

           b. de meerdere hulp voor het verplaatsen van die delen welke niet door Gebruiker zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe  benodigde hijs- of                          hefwerktuigen en takels.

           c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op of nabij het werk aanwezige zaken.

           d. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

Artikel 10: Wijzigingen in het aangenomen werk

10.1.   Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

10.2.   Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 

Artike 11: Montage

11.1.   Montage wordt uitgevoerd tegen de Gebruiker gehanteerde geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door Gebruiker geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

11.2.   Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Gebruiker zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient Opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 

11.3.   Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbowet geëiste voorzieningen voor de werknemers van Gebruiker aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn.

11.4.   Wanneer de montage door niet aan Gebruiker toe te rekenen oorzaken niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

11.5.   Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone dag-uren kan geschieden;

b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

11.6.   Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

11.7.   Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient Opdrachtgever binnen vier werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Gebruiker te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Opdrachtgever zal concreet dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

Artikel 12: oplevering

12.1.   Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. wanneer Gebruiker hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;

b. acht dagen nadat Gebruiker schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

c. bij ingebruikneming van het werk door Opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

12.2.   Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

12.3.   Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is Opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Gebruiker, onder opgave van concrete

12.4.   Indien enig onderdeel door niet aan Gebruiker toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.   Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover Gebruiker buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel. 

13.2.   Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Gebruiker verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar van Gebruiker niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal dat deel van het netto factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging  / de tot stand gekomen overeenkomst, met een maximum van  € 10.000,00 (inclusief BTW). Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:

a. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Opdrachtgever uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Gebruiker of aan door deze ingeschakelde derden;

b. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Gebruiker mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;

c. In geval van mondelinge door of namens Gebruiker verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

d. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden, waaronder – doch niet uitsluitend – verstaan: montage- en installatiewerkzaamheden, ook al heeft Gebruiker Opdrachtgever geadviseerd met de desbetreffende derde een overeenkomst te sluiten;

e. niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

f. de door Gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.3.   Opdrachtgever is gehouden Gebruiker, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of verrichte prestatie(s).

13.4.   Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van gebruiker op grond van de wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

13.5.   Eventuele op aansprakelijkheid van Gebruiker gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door Opdrachtgever te worden ingesteld binnen één jaar nadat Opdrachtgever met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Artikel 14: Garantie

14.1.   Garantie op de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

14.2.   Een overeengekomen garantie is steeds beperkt tot slechts:

           – fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en onderhoud              door Opdrachtgever;

           – ten opzichte van constructie en materiaal voor zover Gebruiker vrij was in de keuze daarvan;

           – de verplichtingen die voorvloeien uit de oorspronkelijke opdracht;

           – leveringen aan Opdrachtgevers binnen de EU;

           – de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;

           – tot maximaal 6 maanden na levering c.q. na montage/installatie;

           – tot herstel van de zaak;

           – tot 6 maanden na (op)levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen

 

14.3.   De overeengekomen garantie vervalt:

         – bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

         – bij wijzigingen, veranderingen of reparatie door Opdrachtgever of een derde aan of van het geleverde;

         – bij gebruik voor een ander doel dan door Gebruiker is aangegeven. 

14.4.   Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel tot (gedeeltelijke) creditering over te gaan. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen;

14.5.   Opdrachtgever dient te allen tijde Gebruiker de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

14.6.   Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, vallen buiten de garantie.

14.7.   De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Gebruiker (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15: Niet afgehaalde zaken

Indien Opdrachtgever zaken die Gebruiker van Opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft Gebruiker het recht om één maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens Opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan Opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de door Gebruiker ter zake toekomende vorderingen en gemaakte kosten.  

Artikel 16: Betaling

16.1.   Betaling dient te geschieden op een door Gebruiker aangewezen bank- of girorekening.

16.2.   Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.

Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

– betaling zaken: direct;

– opgedragen werkzaamheden: te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum;

– grotere objecten en aanneming van werk:

         * 35% der overeengekomen prijs bij opdracht binnen 8 dagen na factuurdatum;

         * 35% der overeengekomen prijs voor aanvang van de werkzaamheden of levering van de zaken binnen 8 dagen na factuurdatum;

         * 30% der overeengekomen prijs inclusief verrekening meer/minderwerk bij oplevering binnen 8 dagen na factuurdatum.

 • 16.3.    Onkosten voor rekening van Gebruiker voorgeschoten door Opdrachtgever worden verrekend bij de betaling resp. bij de betaling van de laatste termijn indien betaling in termijnen overeengekomen is.

  16.4.    Gebruiker is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Gebruiker het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Gebruiker tot vergoeding van onkosten en winstderving.

  16.5.    Tevens is Gebruiker gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een specifieke leverdatum is overeengekomen

  16.6.    Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van Opdrachtgever.16.7.    Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Gebruiker te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  16.8.    De gehele of resterende gedeeltelijke koopprijs of aanneemsom is, zonder nadere ingebrekestelling, in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

  16.9.    Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn is Gebruiker, omdat Opdrachtgever alsdan van rechtswege in verzuim is komen te verkeren, gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan Opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke (handels)rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

  16.10.    Gebruiker is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van Opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat volgt uit de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) met een minimum van € 150,00. Uit het enkele feit dat Gebruiker zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Gebruiker het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

  16.11.    Indien Gebruiker in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Gebruiker in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17: Reclamaties of klachten

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacy policy neem dan contact met ons op.

Contact en vragen

17.1.  Onder reclames worden verstaan: een beroep van Opdrachtgever op het feit dat de door Gebruiker afgeleverde zaken of verrichte diensten/werkzaamheden niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct zichtbare gebreken aan het geleverde of gepresteerde.

17.2.  Opdrachtgever is verplicht ingeval van aflevering of bezorging, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging te tellen, meten, wegen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens die zaken op te slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken. Door of namens Opdrachtgever in gebruik genomen zaken worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken door Gebruiker te zijn (af)geleverd.

17.3.  Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor zichtbare gebreken binnen 2 werkdagen na aflevering of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan Gebruiker kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 2 werkdagen is verstreken, hoeft Gebruiker niet meer in behandeling te nemen.

17.4.  Voor niet- (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde, uitgevoerde of bezorgde, geldt dat Opdrachtgever reclames schriftelijk bij Gebruiker dient in te dienen binnen 4 werkdagen nadat deze gebreken door Opdrachtgever zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd. Het in de laatste volzin van lid 3 van dit artikel bepaalde, is van overeenkomstige toepassing.

17.5.  Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van niet door of namens Opdrachtgever zelf voorgeschreven constructie, specificatie- of ontwerpfouten die ertoe leiden dat het door Gebruiker geleverde of gepresteerde niet beantwoordt aan de overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen en die binnen de hiervoor in de leden 2 tot en met 4 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.

17.6.  Tijdig (en op de juiste wijze) bij Gebruiker ingediende reclames geven, voor zover mogelijk, Opdrachtgever niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.7.  Ingeval de reclame door Gebruiker gegrond wordt verklaard, is Gebruiker slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 dan wel 14 van deze algemene voorwaarden. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van Gebruiker niet toegestaan dan wel verplichten Gebruiker geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.

17.8.  Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door Opdrachtgever te worden ingesteld binnen één jaar nadat de reclame bij Gebruiker is ingediend.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

19.1.   Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Gebruiker geleverde of nog te leveren zaken. Gebruiker blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de vorderingen van Gebruiker ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Gebruiker blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

19.2.   Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Gebruiker geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Gebruiker te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is. Tevens is Opdrachtgever alsdan niet gerechtigd de geleverde zaken te verkopen, te leveren of geheel/gedeeltelijk te vervreemden.

19.3.   Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet zijn overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van Gebruiker individualiseerbaar zijn en zullen blijven. 

19.4.   Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens Gebruiker niet nakomt, is Gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Gebruiker de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

19.5.   Gebruiker verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Gebruiker, ten behoeve van andere aanspraken die Gebruiker op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gebruiker zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

19.6.   Opdrachtgever is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in dit artikel  tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich ertoe jegens Gebruiker zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het kader van het daadwerkelijk verkrijgen van de penningen nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 20: Ontbinding

20.1.  Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging of de tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

20.2   Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van diens overlijden of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

20.3. In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die Gebruiker heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 20: Privacy

Gebruiker en Opdrachtgever zijn verplicht over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de aanbieding van Gebruiker / de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst is het Privacy Statement van Gebruiker en de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Artikel 22: Rechtsmacht, toepasslijkheid rect en bevoegd rechter

22.1.   Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

22.2.   Op alle tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

22.3.   De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

d
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor